Eläinavusteinen nepsy-valmennus

Mitä on nepsy-valmennus?

Nepsy-valmennus on lyhennys sanasta neuropsykiatrinen valmennus. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (adhd), autismikirjo ja touretten oireyhtymä. Oireyhtymät ovat kehityksellisiä (ilmenneet lapsuudesta saakka), neurobiologisia (poikkeamia aivojen tiedonkäsittelytoiminnoissa) ja neuropsykiatrisia (vaikuttavat tunne-elämään ja käyttäytymiseen). Neuropsykiatriset oireet voivat myös olla seurausta jostain vammasta (esim. aivovammapotilaat).

Neuropsykiatristen oireiden kanssa elävällä ihmisellä aivot toimivat eri tavalla kuin ihmisellä, jolla ei ole oireita. Asia on tärkeä ymmärtää ja nähdä ihmisen käyttäytymisen taakse, esimerkiksi adhd-lapsen ylivilkas käytös ei ole ilkeyttä tai huonoa kasvatusta tms. Tärkeä on myös muistaa, että neuropsykiatriset piirteet ovat vain osa ihmistä. Nepsy-ihmisten kuten meidän kaikkien elämään ja käyttäytymiseen vaikuttavat oman itsemme ja omien piirteidemme ohella lähellämme olevat ihmiset ja ympäristö, jossa elämme.

Neuropsykiatrisista oireyhtymistä puhuttaessa esillä ovat yleensä haasteet. Ongelmiin ja haasteisiin painottuvan tiedon sijaan on tärkeä tuoda aihealueen käsittelyyn voimavarat ja mahdollisuudet huomioiva positiivinen näkökulma. Oireyhtymiin liittyy paljon positiivisia ominaisuuksia; tiedostaessamme, että erilaisuus on myös voimavara, voimme vaikuttaa monella tapaa siihen millaiseksi nepsy-ihmisen elämä muodostuu.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Ammattilaisen toteuttaman dokumentoidun toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä.

Nepsy-valmennus on prosessi, jossa valmentaja on rinnallakulkija ja turvallinen asioiden jakaja elämän eri tilanteissa. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, tavoitteena on löytää asiakkaan vahvuudet ja etsiä asiakkaan arjessa toimivia käytännön työkaluja. Tavoitteena on vahvistaa elämänlaatua ja tukea myönteistä kehitystä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia haasteita. Valmennuksessa huomio on haasteiden sijaan voimavaroissa ja katse suunnataan menneen sijaan eteenpäin. Dialogisuus on yksi työskentelyn lähtökohta ja asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennus tukee puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen (esim. suunnittelun-, aloittamisen-, loppuunsaattamisen- ja organisoinnin kyky sekä ajanhallinta) harjoittelemista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan (esim. itsensä ja kodista huolehtiminen, opintojen loppuun saattaminen).

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä tai palveluntarjoajan toimitiloissa (eläinavusteinen nepsy-valmennus), toteutus tarkentuu asetettujen tavoitteiden mukaan. Valmennuksessa käytetään monia menetelmiä, esimerkkeinä voidaan mainita keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, arjen asioiden strukturointi ja harjoitteleminen oikeassa ympäristössä. Kasvokkain tapaamisten ohella voidaan käyttää etäyhteyksiä ja erilaisia viestikanavia.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on ADHD:n Käypä hoito -suosituksen mukainen kuntoutusmenetelmä.

Lisätietoja nepsy-valmennuksesta voit lukea Neuropsykiatriset valmentajat ry:n kotisivuilta.

Miksi eläinavusteista nepsy-valmennusta?

Luonto ja eläimet ovat keskeinen osa Vanhan Niskalan palvelua. Vuosien varrella asioiden  merkitys on vahvistunut samalla, kun moni intuitiivisesti aloitettu toiminta on saanut tuekseen kokemuksen kautta tullutta tietoa ja koko ajan lisääntyvää tutkimus- ja teoriatietoa.

Luontoperustaisen toiminnan hyvinvointivaikutuksista puhuttaessa nostetaan monesti esille mm. Psykofyysisen stressin vähenemisen teoria (Stress Reduction Theory, SRT) ja Tarkkaavaisuuden elpymisen teoria (Attention Restoration Theory, ART). Teorioiden mukaisten hyvinvointivaikutusten ja neuropsykiatristen oireyhtymien erityispiirteiden välillä on lukuisia yhtymäkohtia. 

Mielenkiintoisen perustelun luontoperustaiselle työskentelylle tuo myös biofilian käsite. Biofilia on koko ihmiskunnalle yhteinen, geneettiselle pohjalle perustuva rakkaus luontoa ja kaikkea elävää kohtaan. Ihmisen ja luonnon suhde tulee esille esim. tarkasteltaessa autonomisen hermostomme toimintaa; luontoympäristö välittää hermostolle viestin turvasta, mikä tukee parasympaattisen hermoston toimintaa.

Eläin on osa luontoa ja voi osaltaan tarjota lisäeväitä työskentelyyn nepsy-asiakkaiden kanssa. Hevosavusteinen työskentely on Suomessa suht uutta, tietoa ja kokemusta on eri puolilta maailmaa jo pitkältä ajalta. Mielenkiintoisia historiatietoja löytyy itse asiassa jo Hippokrateen ajoilta. Työskentelyllä voidaan vahvistaa fyysisen toimintakyvyn ohella asiakkaan psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa. Suomalaiset tutkimustulokset kertovat mm. autististen lasten kyvystä yhdistää aistitiedot toisiinsa, oppia sosiaalisia taitoja sekä tarkkaavaisuuden kohdistamista ja ylläpitoa (Sandström 2011). Adhd-lasten kohdalla hevostoiminta on parantunut elämän laatua vanhempien kertoessa tarkkaavaisuuden parantuneen, käynnit ovat olleet lapsille motivvoivia lasten tuodessa itse esille erityisesti hevosten läsnäolon ja tallilla toimimisen rauhoittavan heitä (Valkas 2019, Vehmasto 2019). Koko ajan lisääntyvät tutkimustulokset kertovat eläinavusteisen työskentelyn vaikuttavuudesta, oma kokemus nepsy-lasten kanssa työskentelystä kertoo samaa.

Eläinavusteisessa nepsy-valmennuksessa eläin toimii ammattilaisen työparina. Eläintyöparilla on valmennuksessa monta roolia, tilanteen mukaan eläin motivoi, aktivoi ja rauhoittaa tarjoten samalla turvallisen lähikosketuksen mahdollistavan kontaktin. Työskentely eläimen kanssa on tietoinen valinta, työmuoto ei ole itsestään selvyys. Jokaisen valmennuskerran työskentely tarkentuu sen mukaan mikä on työskentelyn tavoite ja mikä on asiakkaan tunnetila ja jaksaminen ko. päivänä. Työskentely eläinten kanssa on kokonaisvaltaista toimintaa. Hevosten hoitotoimenpiteet, ruokinta, harjaus ja taluttaminen tarjoavat ratsastuksen ohella mahdollisuuden harjoitella ja vahvistaa läsnäoloa kehon saadessa samalla monipuolista harjoitusta.

Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyy usein haasteita tunnetaidoissa. Omien tunteiden tunnistaminen, niiden ilmaiseminen ja tunnesäätely on vaikeaa, vaikeuksia on myös toisten tunteiden tunnistamisessa ja vuorovaikutuksessa kanssaihmisten kanssa. Tunnetaidot ovat vahvasti mukana omassa työotteessa. Tunnetaidot ovat tärkeitä meille kaikille, tunteiden tunnistamista ja hallintaa sekä sosiaalisia taitoja tulee opettaa, harjoittaa ja vahvistaa erityisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa (Sandberg 2018).

Yksi peruste hevosavusteisuudelle on ihmisen ja eläimen välisen tunnevuorovaikutuksen puhtaus. Eläin mahdollistaa tunteiden kokemisen ilman pelkoa tulla torjutuksia tai väärinymmärretyksi. Eläin auttaa ihmistä löytämään yhteyden omiin tunteisiin, minkä myötä uskallamme ilmaista tunteitamme rohkeammin myös ihmisille. Työskentely eläinten kanssa kehittää asiakkaan tunnetaitoja; omien tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja säätelyn ohella kehittyvät vuorovaikutustaidot työskentelyn antaessa eväitä arkielämän sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Lähtökohta työskentelylle on ohjaajan ja eläinten välinen suhde, mikä mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja luo pohjan ymmärrykselle kuvata mitä ihmisen ja hevosen välillä tapahtuu. Eläinten ja itseni välinen vuorovaikutussuhde on samalla malli  luottamuksesta. Asiakkaan oma kokemus yhteenkuulumisesta vahvistaa hänen omaa sosiaalisen liittymisen järjestelmää; asiakas saa turvallisia kokemuksia, joiden myötä on tilanne mahdollistaa uuden oppimisen.

Vanhan Niskalan eläinavusteinen nepsy-valmennus käytännössä

Yhteistyö uuden asiakkaan kanssa alkaa Tutustumistuokion kautta. Tunnin kestävän vierailun aikana uudet kävijät pääsevät tutustumaan Vanhan Niskalan toimintaympäristöön ja pihapiirin asukkaisiin. Samalla tutustujat kuulevat lisää tarjoamastamme palvelusta. Vierailu mahdollistaa ensitutustumisen puolin ja toisin, ja käynnin myötä päätämme yhdessä vastaako palvelumme asiakkaan odotuksia ja tarpeita.

Yhteisesti tehdyn päätöksen myötä sovitaan aloitustapaaminen asiakkaan ja vanhempien kanssa sekä mahdollinen yhteistyöpalaveri rahoittajan kanssa (maksajana voi olla terveydenhuolto esim. kuntoutustyöryhmän kautta tai sosiaalitoimi). Aloitustapaamisten tavoitteena on selvittää riittävät taustatiedot ja asettaa tavoitteet yhteiselle työskentelylle. Riippuen asiakkaan iästä keskustelu voidaan käydä yhteisesti lapsen ja vanhempien kanssa tai molempien kanssa omalla ajallaan. Nepsy-valmennuksen tavoitteita voidaan työskentelyn myötä tarkentaa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan koko prosessin ajan.

Nepsy-valmennukset käynnistyvät aloitustapaamisten myötä. Nepsy-valmennuksesta tehdään sopimus, johon kirjataan mm. yhteistyön kesto, tapaamisten kesto ja aikataulu, tavoitteet, peruutusehdot ja laskutus. Asiakkaan kanssa tavataan säännöllisesti, yleensä kerran viikossa. Tapaamisen kesto tarkentuu asiakkaan iän ja työskentelyn tavoitteiden myötä, yksi kerta kestää yleensä 60 minuuttia. Tapaamiset järjestetään Vanhassa Niskalassa, tarvittaessa valmennuskerta voidaan toteuttaa asiakkaan omassa arkiympäristössä. 

Yksi osa nepsy-valmennusta on psykoedukaatio, on tärkeä avata käsitteet ja jakaa tietoa omasta oireyhtymästä sekä asiakkaalle että hänen läheisilleen. Moni useastikin toistuva sana voi olla vieras, yhteistyön alkaessa on tärkeä varmistaa asiakkaan ymmärrys omasta oireyhtymästä. Käsitteiden avaamisen ohella on tärkeä tiedostaa liitännäisoireiden mahdollisuus ja yleisyys. Psykoedukaatiossa käydään läpi myös aistiyli- ja aliherkkyydet. Uuden, asiakkaan omaan arkeen kytkettävän tiedon tavoitteena on osaltaan vahvistaa asiakkaan uskoa itseensä ja mahdollisuuksiin hyvään itsenäiseen elämään.

Nepsy-valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti yksilövalmennuksena, valmentaja tapaa asiakkaan kanssa kahden kesken. Lapsen/nuoren vanhemmat kutsutaan mukaan 1-2 kertaa sopimuskauden aikana, työskentelyn tavoitteiden perusteella tapaamisiin voidaan kutsua mukaan joku kerta myös sisarus, kaveri tai joku muu asiakkaan lähipiirin edustaja.

Lapsen/nuoren kanssa toteutettavan Nepsy-valmennuksen ohella palvelukokonaisuuteen sisältyy sovittava määrä työnohjauksellisia tapaamisia vanhempien kanssa. Tapaamisten tavoitteena on tarjota vanhemmille psykoedukaatiota neuropsykiatrisista oireista ja laajentaa asioiden käsittelyä voimavaralähtöisesti. Samalla tavoitteena on tukea koko perheen jaksamista arjessa.

Sopimuskauden päättyessä pidetään yhteinen päätöstapaaminen, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutuminen. Samalla mietitään Nepsy-valmennuksen mahdollinen jatko, yhteistyötä voidaan jatkaa uudella sopimuskaudella.

Vanhan Niskalan eläinavusteisesta nepsy-valmennuksesta vastaa Kati Kärnä, joka on suorittanut Neuropsykiatriset erikoisopinnot keväällä 2020. Kati Kärnän muu koulutus täydentää nepsy-opintoja ja mahdollistaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen ja laadukkaan ohjauksen:

Tutkinnot: Kognitiivisen lyhytterapian koulutus 2020- , Neuropsykiatrinen valmentaja 2020, EASEL Trainer 2014, EASEL Coach Työnohjaajakoulutus 2014, EASEL Tunnetaito-ohjaaja 2012, Hallintotieteiden maisteri 2000. 

Muu koulutus: Psykoterapeuttiset valmiudet, Skeematerapian koulutusohjelma, Voimauttavan valokuvan menetelmäkoulutus, NLP Practitioner, Enneagrammi Coach, Coaching osaaja -koulutus, Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutus, Psykofyysinen hengitysterapia.

Annan mielelläni lisätietoja ja kutsun palvelusta kiinnostuneet perheet Vanhaan Niskalaan kuulemaan lisää siitä kuinka eläinavusteinen työskentely voi tukea teidän perheenne elämää? Tulen mielelläni esittelemään toimintaa myös yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille ja kutsun edustajanne vierailulle. Omakohtainen kokemus eläintyöparien kohtaamisesta, toiminnan tavoitteita tukevan toimintaympäristön tarjoamat puitteet ja faktatieto työmuodon vaikuttavuudesta antavat perusteet uudentyyppisen toiminnan kokeilemiselle, yhdessä voimme tarjota asiakkaalle  kokemuksia, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen!

KatiKarna-15.jpg

Tavoitat minut puhelimitse (puh 040-733 5940) tai sähköpostilla (info(at)wanhanniskalanissikat.fi). Jätäthän viestin, jos en pääse vastaamaan heti puheluusi. Ohjaushetkien aikana aikani on varattu asiakkaille, vastaan yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian.

Aihealueesta löydät lisätietoa Kelan tutkimuksesta.